Comments

N I K
ببخشید می‌شه بفرمایید برای چه باید رای بدهیم؟
18 Feb 2021, 16:57
MR
ما که نه می‌شناسیم ایشان رو نه میدونیم کی هستند، فردا هم از صادراتی های ج.ا در میاد. من که رای نمیدم
24 Feb 2021, 07:03

Add new comment

Work with @AnyComBot

Start