شهردار چي

شهردار چي

کانال خانواده بزرگ شهرداری+سازمانها

?گامی برای عدالت

حرفهایی که شنیده نشد
Instagram.com/shahrdarchi

آی دی جهت ارسال مطالب??

@shahrdarc

?بدلیل تعداد بالای پیام ها قادر به پاسخگویی نیستیم?
Open @Shahrdarchi

Top10 posts for the last 30 days


Last comments

Work with @AnyComBot

Start