کافر یدون

کافر یدون

کانال نوشته های به ظاهر طنز "فریدون هاشمی"!

فقط برای فره
Open @kafaridoun

Top10 posts for the last 30 days


Last comments

Work with @AnyComBot

Start