مهدی سلمانی نژاد

مهدی سلمانی نژاد

کانال طراح مهدی سلمانی نژاد
همراه با آموزش های ناب

شماره تماس برای دریافت سفارش یا اموزش :

09109892007

کد تاییدیه کانال در ستاد ساماندهی کشور :
http://t.me/itdmcbot?start=mahdisalmaninejad
Open @mahdisalmaninejad

Top10 posts for the last 30 days


Last comments

Work with @AnyComBot

Start