من وتو این روزها

من وتو این روزها

#همیشه
#دلیل)
#شادی کسی باش نه شریک شادی او

#همیشه
#شریک)
#غم کسی باش نه دلیل غم او


https://t.me/manotoinruzha

ارتباط با ما

@Heravi3no
Open @manotoinruzha

Last Posts


Last comments

Work with @AnyComBot

Start